هر بار مکیدن شیر خوار برابر آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل برای او پاداش دارد

سوره بقره 233

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: انوار جعفریه  لینک ثابت